Domů

Komunitní základní škola Starhill z.s.

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

 • Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
 • Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
 • Věkové míchání.
 • Přirozené učení a autonomie učení.
 • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
 • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
 • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
 • Spolupráce a vzájemná pomoc.

Komunitní základní škola Starhill, z.s. je soukromá základní škola, která podala v září 2020 žádost o zápis do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Posláním školy je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Hodnoty školy

Východiskem pro hodnoty Komunitní základní školy Starhill je přesvědčení, že „svět je příznivý“ (důvěřujeme světu, že má smysl). Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěra, jak ji chápeme, nutně ústí ve svobodu a v sebeřízení. Důvěra, že já i ostatní „jsou v pořádku“. Z toho vyplývá dovednost nebrat si věci osobně a respektovat autonomii a potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a schopnosti efektivní týmové spolupráce a vedle svobody, odpovědnosti a vzájemného respektu je i výchozí hodnotou školy.

Praxe školy vychází mimo jiné z následujících předpokladů a strategií:

 • Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.
 • Efektivní učení je založeno na vnitřní motivaci (pokud mi něco dává smysl, budu dělat i věci, které mne nebaví) a nejlépe probíhá v situacích reálného života.
 • Vnitřní motivace je vlastní všem lidem; pokud byla narušena vlivy vnější motivace (tresty, odměny, pochvaly a jiné formy manipulace), může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Proto potřebujeme trpělivost.
 • Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení.
 • Nikoho nemohu nic naučit (na základě své jednostranné vůle), může se to naučit jedině sám a já mu v tom mohu pomoci.
 • Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.
 • Děti ve školním věku jsou kompetentní a podle svých dispozic se mohou podílet na rozhodování o chodu školy demokratickou cestou.
 • Při poskytování vzdělávání je vhodné kombinovat principy osobního růstu a kolektivní inteligence, ve které je schopnost dojít k řešení s využitím inteligenčního potenciálu sítě důležitější než individuální kompetence.

Náš přístup k poskytování vzdělávání vychází také z následujících trendů ve společnosti a na trhu práce:

 • Od přizpůsobení se a pasivity k vlastní iniciativě, objevování toho, kdo jsem, jaké jsou mé talenty a co pro mne znamená šťastný a smysluplný život.
 • Od závislosti na autoritě k autonomii a přijetí osobní odpovědnosti a iniciativy.
 • Od donucování, manipulace a dalších nástrojů vnější motivace k vnitřní motivaci, smysluplnosti a sebeřízení.
 • Od nedůvěry a boje k otevřené komunikaci a spolupráci založené na důvěře.
 • Od maximalizace výkonu za každou cenu k důležitosti sociálních dovedností a kvalitních vztahů.
 • Od práce jako nepříjemné povinnosti k práci jako radosti a součásti vnitřního štěstí.

Věříme v děti a jejich vize, snažíme se reagovat na potřeby dětí, rodičů i průvodců. Jsme součástí Asociace svobodných demokratických škol.