Školné

Třídenní docházka 3 500 Kč/měsíc. Čtyrdenní docházka: 4 500 Kč/měsíc. Je možné se zapojit do chodu školy a následně tak školné snížit.

Školné zahrnuje dopolední i odpolední program, oběd, jízdné. Další výdaje spojené se školou jsou pro rodiče minimální (např. návštěva divadla, hvězdárny..atp).